O mnie

Fantastyczny Bajkowy Świat Elfów i Syren

Jestem rzeźbiarzem. Moją pasją jest rzeźbienie figurek elfów i syren .Figurki te są wyjątkowe , po pierwsze dlatego iż są rzeźbione i ozdabiane ręcznie . Każda dzięki temu ma swój niepowtarzalny charakter i urok. Na świecie są bardzo modne , poszukiwane przez kolekcjonerów tych osobliwych figurek. W innych krajach doceniana jest praca rzeźbiarza miniaturowego .

Figurki są rzeźbione z ProSculpt , masy polimerowej , dostępnej wyłącznie za granicą. Jest to profesjonalna masa rzeźbiarska , bardzo trudna dla początkującego rzeźbiarza. Wraz z przychodzącym doświadczeniem , potem jest już tylko coraz lepiej. Polimer Clay jest tym cudownym materiałem , którego już nie trzeba malować po wypieczeniu , bowiem ma autentyczny kolor skóry człowieka. Po malowaniu twarzy , doklejeniu włosów , ubraniu , wygląda jak mały żywy człowiek, elf , syrena. I to jest właśnie piękne . Tworzenie; tworzenie małej , maleńkiej istoty z krainy baśni i snu aby cieszyła oczy kolekcjonera. Aby poszła w świat do innych ludzi ozdabiając ich domy , nie ozdobami masowej produkcji , która już się ludziom przejadła , tylko autentycznym wytworem innych ludzkich rąk , które włożyły w stworzenie figurki wszystko : serce , myśli , marzenia , sny i wszystko to czym sami są , łącząc to jeszcze z autentycznymi historiami , baśniami, legendami, podaniami , wierzeniami itd.

Każda figurka ma swoje imię numer i certfikat .

Rzeźbię również figurki na zamówienie.Możesz zamówić figurkę przez email określając jej wygląd . Lub kupić ją na Ebay.

The fantastic Fabulous World of Fays and Mermaid OOAK

I am a sculptor. My passion is sculpturing of statuettes of fays and sirens .These statuettes are exceptional , firstly because that are sculptured and decorated by hand . Every thanks to this has its own unrepeatable character and the charm. On the world are very fashionable , in demand {wanted} by collectors of these peculiar statuettes. In other countries valued is the work of the miniature- sculptor .

Statuettes are sculptured with ProSculpt , the mass polymer , accessible exclusively abroad. This is the professional sculptor’s mass , very difficult for the beginner sculptor. Along with a coming experience , is afterwards already only better and better. The polymer Clay is this wonderful material whose no longer it is necessary to paint after baking , as has the authentic skin colour my. After the painting facial , to additionally sticking of hair , to the clothes , looks like the small lively man, the fay , the siren. And this is just beautiful . The creation; the creation of the small , very little creature from the land of the story and the dream so that she gladden eyes of the collector. That gone into the world to other people to decorate their houses , not with decorations of mass- production which already himself to people spent on food , with the only authentic product of other human hands which put into the creation of the statuette all : the heart , thoughts , dreams , dreams and all that what are themselves {alone} , to unite this still with authentic histories , stories, legends, beliefs etc.

Every statuette has its own name the number and certificate . You can it view click on link „fays” or „galleries” I sculpture also statuettes custom.You can order the statuette by email qualify her appearance . Or to buy her on Ebay.

Kontakt